Archieven

9 juni 2016
/ Tweede kwartaal 2016
uitstel behandeling Voorjaarsnota

Deventer Belang PERSBERICHT
Onderwerp: uitstel behandeling Voorjaarsnota

Deventer Belang spreekt het college aan om uitstel van de behandeling van de Voorjaarsnota te bevorderen. Ook de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad zullen gezamenlijk moeten nadenken of uitstel niet beter is, om een goede discussie met de inwoners en organisaties van de stad te voeren.

Bovendien heeft de Raad een nieuw instrument ingevoerd om met de stad in gesprek te gaan over ideeën, die bij de inwoners leven om de stad nieuwe impulsen te geven vanuit burgerinitiatieven. Dat is een mooi moment voor het college om te laten zien wat ze waard zijn: in een open houding samen met de inwoners en de raad een transparante manier van besturen in te voeren, aldus het bestuursakkoord van 2014.

De stukken voor de Voorjaarsnota zijn op  29 mei door ons ontvangen. Ondanks meerdere verzoeken aan het College vanuit verschillende partijen uit de oppositie om eerder zoekrichtingen in het kader van een bezuiniging van 1,5 miljoen Euro aan te geven, zodat partijen zich kunnen buigen over alternatieven en in gesprek te gaan met inwoners en maatschappelijke organisaties. ( de richting van de bezuiniging was bij het College al in februari bekend..)

Er is nu te weinig tijd om de stukken goed te bestuderen en achtergrondinformatie in te winnen, sterker nog, wij hebben zelfs geen gelegenheid gehad om tijdig technische vragen te stellen.

Samengevat:

Wij vragen aan het College om in overleg te treden met de fractievoorzitters om in verband met de te late aanlevering van de stukken de behandeling van de Voorjaarsnota en de moties vanuit de motiemarkt uit te stellen tot september.

 

Fractie Deventer Belang

Bram Emens, fractievoorzitter

en Margriet de Jager

 

Deventer, 9 juni 2016.