Archief

29 juni 2016
/ Tweede kwartaal 2016

28 juni 2016

Geachte mevrouw De Jager, geachte mevrouw Schmidt,

In uw e-mail van 2 juni heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over beveiliging gemeente mail. Ons antwoord is als volgt.

Vraag 1 Is uw college bekend met de gehouden steekproef, zo ja wat is daarop uw reactie?

Antwoord De cybercrime gericht op overheden en gemeenten stijgt in rap tempo. Mede daarom heeft DOWR-I (samenwerking gemeenten ...

9 juni 2016
/ Tweede kwartaal 2016

Deventer Belang PERSBERICHT Onderwerp: uitstel behandeling Voorjaarsnota

Deventer Belang spreekt het college aan om uitstel van de behandeling van de Voorjaarsnota te bevorderen. Ook de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad zullen gezamenlijk moeten nadenken of uitstel niet beter is, om een goede discussie met de inwoners en organisaties van de stad te voeren.

Bovendien heeft de Raad een nieuw instrument ingevoerd om met de stad in gesprek te gaa...

25 mei 2016
/ Tweede kwartaal 2016

Met veel ongeloof en verdriet hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze partijvoorzitter Rex Mulder. Hij was tot het laatst toe betrokken bij de plaatselijke politiek. Wij zullen hem zeer missen. Wij wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte met dit verlies Mei 2016

...
30 maart 2016
/ Eerste kwartaal 2016

MOTIE Ingediend door : Margriet de Jager Onderwerp : Proef gratis parkeren

De raad heeft gesproken over het volgende:

Al enige tijd ziet de Deventer binnenstad de bezoekersaantallen teruglopen. Dat heeft diverse oorzaken, verschuiving van winkelen naar online- inkopen en het sluiten van grote ketens zoals Dolcis, Schoenenreus en onlangs VenD. Ook de kleinere ondernemers hebben het moeilijk. Op 18 april komt een grote groep die rechtstreeks met de binnenstad te maken heeft bij el...