Categorie: Algemeen

21 oktober 2016
/ Derde kwartaal 2016

Schriftelijke vragen in kader van art. 46 RvO

Dd.21-10-2016

Situatie woonwagenplaatsen.

Geacht College,

Wij hebben vernomen dat het College voor de Rechten van de Mens heeft uitgesproken dat de gemeente Deventer de woonwagenbewoners discrimineert.

Onze fractie bereiken geluiden dat meerder mensen op zoek zijn naar een standplaats voor hun woonwagen en dat zij worden geweigerd.

Dat leidt tot de volgende vragen:

Wat is het huidige beleid in het kad...
29 juni 2016
/ Tweede kwartaal 2016

28 juni 2016

Geachte mevrouw De Jager, geachte mevrouw Schmidt,

In uw e-mail van 2 juni heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over beveiliging gemeente mail. Ons antwoord is als volgt.

Vraag 1 Is uw college bekend met de gehouden steekproef, zo ja wat is daarop uw reactie?

Antwoord De cybercrime gericht op overheden en gemeenten stijgt in rap tempo. Mede daarom heeft DOWR-I (samenwerking gemeenten ...

9 juni 2016
/ Tweede kwartaal 2016

Deventer Belang PERSBERICHT Onderwerp: uitstel behandeling Voorjaarsnota

Deventer Belang spreekt het college aan om uitstel van de behandeling van de Voorjaarsnota te bevorderen. Ook de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad zullen gezamenlijk moeten nadenken of uitstel niet beter is, om een goede discussie met de inwoners en organisaties van de stad te voeren.

Bovendien heeft de Raad een nieuw instrument ingevoerd om met de stad in gesprek te gaa...