Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen 2021:
Schriftelijke vragen dienstregeling bussen januari 2021

Schriftelijke vragen 2020:
Technische vragen energieplan Deventer Belang december 2019
Is het huidige energieplan een wijs besluit of niet?

Schiftelijke vragen 24 maart 2020 verenigingen en gemeentelijke lasten

Schriftelijke vragen 2018:

Schriftelijke vragen Bathmen aanpassing verkeerssituatie 2 nov 2018

Schriftelijke vragen fietsverkeer rondom Colmschate 23 okt 2018

Schriftelijke vragen uitbreiding vliegveld Lelystad 28 april 2018

30 april, brief aan de formateur.
Deventer Belang was 26 april behoorlijk teleurgesteld dat de formateur niet vooraf aan zijn presentatie aangaande de formatie de sheets met resultaten en onderwerpen had gedeeld met alle partijen.

Zonder de inhoudelijke informatie te kunnen bestuderen en daarover te overleggen met onze eigen fractie vonden wij het gesprek aangaan op de donderdagavond dan ook niet zinvol.

Wij hebben op 30 april dat ingelaste fractie overleg wel gevoerd en een goede inhoudelijke discussie gehad. Die is daarna samengevat in een brief die wij aansluitend naar de formateur hebben verzonden.

Deze brief is gewoon openbaar en hier ook voor u om te lezen

Schiftelijke vragen 12 maart 2018 inzake dubbele incasso vuilcontainers

Schriftelijke vragen voorgenomen bomenkap Schalkhaar

Schriftelijke vragen 2017:

Antwoordbrief schriftelijke vragen inzake werkzaamheden stationsgebied.pdf

Schriftelijke vragen afvalcontainer en privacy.pdf

Antwoordbrief schriftelijke vragen afvalcontainer en privacy.pdf

Schriftelijke vragen bezuinigingen-maatschappelijke-organisaties.pdf

Schriftelijke vragen 2016:
Beantwoording vragen situatie woonwagenplaatsen

Schriftelijke vragen situatie woonwagenplaatsen.pdf

Beantwoording vragen over ICT-problemen bij gemeente Deventer.pdf

Schriftelijke vragen over ICT-problemen bij gemeente Deventer.pdf

Schriftelijke vragen-Winkelcentrum-Borgele

Beantwoording vragen fietsenstalling Lamme van Dieseplein

Beantwoording vragen inzake landbouwverkeer op de Wilhelminabrug

Schriftelijke vragen Fietsenstalling Lamme van Dieseplein

Schriftelijke Schriftelijke vragen over Deventer Verhaal

Schriftelijke vragen (landbouw) verkeer en werkzaamheden Wilhelminabrug.pdf

Schriftelijke vragen 2015:

Schriftelijke vragen ex.art 46 RvO.pdf

Reactie initiatiefvoorstel Elferink.pdf

Schriftelijke vragen ex art. 46 ‘Sprookjesgeld’.pdf

Schriftelijke vragen schadeloosstelling snackbar Nera Keizerslanden.pdf

Schriftelijke vragen artikel 46 RvO ouderenenzorg thuis.pdf

Schriftelijke vragen:
Naar aanleiding van de brief van de heer Spikker dd 14-02-2015 aan de leden van de gemeenteraad Deventer.pdf zijn de volgende vragen gesteld:
1.Briefschrijver beweert,  dat de Raad van State in de zomer van 2014 de gemeente in het ongelijk heeft gesteld en dat de gemeente moet handhaven. Klopt deze bewering? En zo ja waarom heeft uw college dan het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan goedgekeurd?

2.Heeft uw college, in persoon van de wethouder op 17 september in het bijzijn van ambtenaren een gesprek gevoerd met briefschrijver? En heeft betrokkene daar wederom zijn zienswijze uitgelegd?

3.In agendapunt 6 ‘vaststellen bestemmingsplan Croddendijk 5a’ staat dat er tegen dit bestemmigsplan geen zienswijze is ingediend, strekking van de bijgevoegde brief is, dat dit wel degelijk is gebeurd en er wordt verwezen naar de uitspraak van de Raad van State, zou uw college deze situatie willen toelichten, waarom er van dit gesprek op 17 september en een eventuele zienswijze niets is vermeld in bijgevoegde stukken?
4.In het onlangs verschenen vakblad Boerderij van 4 februari staat in het artikel ‘Bom onder Plattelandswoning’ dat de RvS stelt dat een Plattelandswoning in strijd is met het Europees Recht, omdat de uitgangspunten voor de luchtkwaliteit niet goed zijn geregeld. Ten tijde van het genomen Collegebesluit  ( 25 januari 2015 ) kon het College dat nog niet weten, maar deze kennis is nu vóór het te nemen Raadsbesluit wel voorhanden. Is uw college bereid om het te nemen Raadsbesluit aanstaande woensdag van de agenda af te voeren, zodat een en ander uitgezocht kan worden?